تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی مرکزی بدن

با آسیب دیدگی شانه در شنا چه کنیم؟
با آسیب دیدگی شانه در شنا چه کنیم؟
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
آکادمی شنا ایران
فرارسیدن نوروز باستانی و سال ۱۳۹۷ خورشیدی مبارک باد
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶

امروز به معرفی یک مقاله سودمند با عنوان تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی مرکزی بدن بر عملکرد شناگران دختر سنین دانشگاهی میپردازیم.

این مقاله ارزشمند توسط  سرکار خانم  رحیمه مهدی زاده استادیار دانشگاه شاهرود  و

جناب آقای شهرام محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شاهرود  تهیه و تالیف شده است .

 

چکیده مقاله (توسط آکادمی شنا ایران)

بخش مرکزی بدن به عنوان زنجیره حرکتی بین اندام­های فوقانی و تحتانی برای انتقال نیروی مؤثر در سراسر بدن ضروری است.

به نظر می­رسد قدرت بخش مرکزی شناگران با عملکرد شنا بویژه در شنای سرعتی ارتباط داشته باشد.

از اینرو، هدف از این مطالعه، بررسی اثر ۸ هفته تمرین قدرتی مرکزی بر عملکرد شناگران دخترسنین دانشگاهی بود.

روش­ شناسی:

برای انجام این تحقیق، ۲۲ دختر شناگر با میانگین سنی ۶۳/۱±۸۵/۲۰ سال به طور هدفمند انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه تجربی وکنترل قرار گرفتند.

از هر دو گروه آزمون­­های ثبات مرکزی و آزمون­های عملکرد شامل آزمون­های عملکرد جسمانی و عملکرد شنا به عمل آمد.

آزمون­های عملکرد شنا شامل رکورد شنای آزاد ۵۰ و ۱۰۰ متر بود.

پس از انجام آزمون­ها، گروه تجربی تمرینات قدرتی مرکزی را به مدت ۸ هفته و هفته­ای سه روز انجام دادند.

تمام آزمون­ها بعد از ۸ هفته تمرین مجدداً تکرار شدند.

برای تحلیل داده­ها، از آزمون­­های آماری t همبسته و t مستقل در سطح معناداری ۰۵/۰≥p استفاده شد.

یافته­ ها:

نتایج نشان داد بعد از تمرین،

زمان شنای ۵۰ متر سرعت در گروه تجربی ۹۹/۴ درصد نسبت به گروه کنترل و زمان شنای ۱۰۰ متر سرعت ۲۳/۰ درصد در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود؛

اما تفاوت بین دو گروه به لحاظ آماری معنادار نبود.

بعد از ۸ هفته تمرین، کاهش زمان شنای ۵۰ و ۱۰۰ متر سرعت در گروه تجربی در مقایسه با پیش آزمون نیز معنادار نبود.

نتیجه گیری:

براساس نتایج تحقیق، تمرین قدرتی مرکزی تأثیر مطلوبی بر ثبات مرکزی و همچنین عملکرد جسمانی داشت،

اما باعث بهبود معنادار زمان شنا در شناگران دختر جوان نشد.

 

جهت دانلود فایل کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید

 

دیدگاه ها بسته شده است